Hasvik kommunevåpen

Kunnskapsprøve om serveringsloven

Etablererprøven skal prøve kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder.
Herunder kommer serveringsloven, alkoholloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen og arbeidsmiljølovgivningen.

Målgruppe

Styrer ved serveringssted. Andre interesserte.

Formål for tjenesten

Sikre at styrer ved serveringssted har grunnleggende kunnskap om relevante lover og forskrifter samt økonomistyring.

Tjenesten omfatter

Alle som skal etablere eller drive serveringssted der det skal foregå servering av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet, må avlegge etablererprøve.

Kravet om at serveringsstedets styrer skal ha bestått en etablererprøve framkommer av serveringsloven, § 5.

Om etablererprøven

  • Etablererprøven etter serveringsloven er en flervalgsprøve med 50 spørsmål.
  • Hvert spørsmål har mist tre svaralternativer. Kun ett svaralternativ er riktig.
  • Kandidaten har 90 minutter til disposisjon. I tillegg kommer 10 minutter til å overføre svarene til rettekolonnen på forsiden av prøven.
  • For å bestå prøven må minst 40 spørsmål være korrekt besvart.
  • Det er tillatt å benytte lovsamling og ordbok ved prøveavleggelse. (Lånes ut av Servicekontoret.)

Ikke bestått prøve

Dersom kandidaten ikke består prøven i første forsøk, kan vedkommende ta opp prøven igjen på et senere tidspunkt. Det er ingen begrensninger i antall ganger en person kan forsøke å ta etablererprøven.

Hva kreves for å motta tjenesten

Etablererprøven skal prøve kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, alkoholloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen og arbeidsmiljølovgivningen.

Forberedelse til prøven

Prøven er basert på læreboken "Læremateriell, Etablererprøven for serveringsvirksomhet". Boken kan kjøpes fra:

VINN
8512 Narvik
Telefon 76 96 72 00
E-post: firmapost@vinn.no
Hjemmeside: www.vinn.no

Hva gjør kommunen

Kommunen er ansvarlig for å avholde etablererprøve for styrere av serveringssteder i kommunen som har eller søker om serveringsbevilling. Ansvaret ivaretas av Serviceavdelingen.

Hvordan søke tjenesten

Ta kontakt med serviceavdelingen for å avtale dag og tid for prøve. Prøven gjennomføres på rådhuset i Breivikbotn. Gyldig legitimasjon skal framvises ved oppmøte for prøveavleggelse. Serviceavdelingen retter prøven. Det utstedes bevis når prøven er bestått. Bestått etablererprøve gjelder uten tidsbegrensning. Det kreves gebyr for kunnskapsprøven. Gebyret betales i Serviceavdelingen eller etter faktura.

Kontaktinformasjon

Hasvik kommune
Serviceavdelingen
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN

Telefon: 78 45 27 00
Telefaks: 78 45 27 01
E-post: postmottak@hasvik.kommune.no
Åpningstider: 08.00 - 15.30

Del dette: