Hasvik kommunevåpen

Kommunale virkemidler til næringsutvikling

Hasvik kommune har for 2018 avsatt 1 million kroner til støtte av ulike utviklingstiltak i næringslivet.

Næringsfond

Hasvik kommune får årlig tilført midler til kommunalt næringsfond fra Finnmark fylkeskommune. I 2018 har Finnmark Fylkeskommune gitt tilsagn på kr. 500.000 i RUP-midler til kommunen.  Disse midlene er fordelt på to rammer:

  • kr. 250.000 som ramme for inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn - dvs. tiltak som legger til rette for næringsutvikling og tiltak som bidrar til å inkludere tilflyttere. Midlene skal benyttes til å øke attraktiviteten for befolkning og næringsliv i områder med særlige distriktsutfordringer.
     
  • kr. 250.000 som ramme for næringsutvikling og kompetanse - dvs. tiltak for utvikling av næringsmiljø og tilgang til kompetanse. Midlene skal benyttes til samarbeid mellom bedrifter i næringsmiljø og koblinger mellom bedrifter og utdanningsmiljø.

I tillegg har Hasvik kommune avsatt å bruke kr. 500.000 i egne midler fra disposisjonsfond til næringsutvikling.  Formålet med midlene er å styrke kommunens mulighet til kommunalt næringsarbeid. 

Gjennom næringsfondet ønsker Hasvik kommune å stimulere til nyskapning, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak som kan bidra til varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter.

Det kan gis inntil 50 %, i tilskudd av totalt kapitalbehov for tiltaket. For prosjekter som styrker kvinners sysselsettingsmuligheter kan det gis inntil 75 % i tilskudd. Det kan gis støtte til forprosjekt på inntil kr. 15 000,- til reiser og konsulentbistand. 
Som hovedregel settes øvre grense for tilskudd fra Hasvik kommunes næringsfond på kr. 100.000.- i bedriftsutvikling og kr. 200.000.- i fysiske investeringer.

Søknadene behandles fortløpende i Hasvik formannskap som har møter en gang pr. mnd.

Se retningslinjer for tildeling fra Hasvik kommunes næringsfond.

Søker vil motta svar på søknad og må sende utbetalingsanmodning også via sin side på regionalforvaltning.no.

Søknaden skal leveres elektronisk på www.regionalforvaltning.no

Link til søknadsportal

I søknadsportalen vil søker få svar på søknad. Søknadsportalen skal også benyttes ved anmodning om utbetaling av tilskudd.

Se retningslinjer for tildeling fra Hasvik kommunes næringsfond

Del dette: