Hasvik kommunevåpen

Søknadsfrist 10. mai 2021

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – Hasvik kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i tråd med prop.79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien, tildelt Hasvik kommune kr. 250.000,-.

Formål

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Hvem kan det gis tilskudd til

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. 

Tilskuddets størrelse

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no.

Utbetaling av tilskuddene

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket.

Hvordan søke

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg
sendes via www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist 10. mai 2021

Ta kontakt med Marthe Karoline Strandheim på epost: marthe.strandheim@hasvik.kommune.no eller telefon 78 45 27 09 om du har spørsmål knyttet til søknaden.

Del dette: