Kartforretninger - gebyr (betalingsregulativ B)


Fra 01.01.21:

Gebyr vedtatt i medhold av Matrikkelloven §32.

1. Gebyr for kartforretning og kombinert kart- og delingsforretning

Gebyr for kartforretning og kombinert kart- og delingsforretning

Areal i m2 fra     til og med    Gebyr kr.    
0 1500 11.040
1501 3000 14.400
3001 5000 16.600

Gebyret øker så videre med kr 1.006 pr. påbegynte dekar for den fradelte parsell. Maksimalbeløp for selve oppmålingen settes til kr 25.000.

Gebyr for utsetting av punkfeste: kr 9.000.

2.Gebyr for seksjonering m/utarbeidelse Måle-/Matrikkelbrev.

a) For utarbeidelse av Matrikkelbrev som krever oppmerking i marka er gebyret pr seksjon etter pkt 5.1. betalingsregulativ B med minstepris på kr .10.660.

b) Hvor utarbeidelse av Matrikkelbrev ikke krever oppmerking i marka er gebyret pr seksjon kr 3.200.

3. Gebyr for grensepåvisning/grensejustering

  • Til og med to punkter kr 2.100.
  • Deretter pr. pkt. kr 1.000.

Ved samtidig utstedelse av målebrev basert på denne og tidligere avholdt kartforretning, betales i tillegg kr 1.000.

Hvis alle grensene omkring eiendommen skal kartlegges, betales gebyr etter pkt 5.1 betalingsregulativ B.

4. Gebyr for kartforretning over punktfeste

For kartforretning over punktfeste betales minstegebyret i pkt. 1 dersom merking og oppmåling i marka anses nødvendig.

5. Gebyr for kartforretning som medfører bruk av båt

Dersom kartforretning skal gjøres hvor oppmålingsmyndighet må benytte båt eller annet transportmiddel for å komme til eiendommen, belastes rekvirenten leiekostnader for bruk av båt eller leie av annet transportmiddel.

6. Gebyr for avbrutt forretning

Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning - forårsaket av rekvirenten etter at saken er berammet - betales full gebyr jfr den omsøkte parsellens areal i henhold til pkt 5.1 betalingsregulativ B.

7. Gebyr for nyutstedelse og ajourføring av matrikkelbrev

Forutsetter tilfredsstillende matrikkelbrev (koordinatbestemte grenser), eller nylig avholdt kartforretning.

For utstedelse av nytt matrikkelbrev betales kr 1.000.

For ajourføring av koordinatbestemt målebrev som tas i forbindelse med kart- og delingsforretning over parsell av samme eiendom, betales kr 680.

8. Bebyr for kopi av matrikkelbrev

For bekreftet fotostatkopi av målebrev betales 1/5 av det til enhver tid gjeldende statlige rettsgebyr - jfr. lov om retts- gebyr § 1.

9. Gebyr for kart- og delingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre - jfr. forskriftens kap 3.3

For forretninger der den tekniske delen utføres av andre enn oppmålingsmyndigheten betales etter pkt. 5.1 Betalingsregulativ B.

10. Gebyr for kartforretning og kart- og delingsforretning over større sammenhengende arealer

For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål, betales etter anvendt tid begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt.1 og 3.

11. Ekspedisjonsgebyr

Når rekvirenten samtidig er bestyrer og gjør det tekniske arbeidet, jfr. 3.3 eller forestår forarbeidet (kartarbeidet/dokumentasjoner) for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr. Det betales da et ekspedisjonsgebyr på kr 559 + kr 150 for hvert ekstra registreringsnummer.

12. Urimelig gebyr

Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelig høyt i forhold til det arbeid oppmålingsmyndigheten har med saken, kan lederen for oppmålingsmyndigheten fastsette et passende gebyr. Hasvik formannskap kan i særskilte tilfeller redusere gebyret. Denne myndighet kan delegeres til administrasjonen.

13. Betalingsbestemmelser

a) Saksbehandlingsgebyrer skal betales til Hasvik kommune før administrasjonen tar saken til behandling. Gebyr for kartforretningen skal betales til Hasvik kommune før oppmåling finner sted.

b) Dersom den oppmålte parsell blir større enn søknaden tilsier og av den grunn er blitt behandlet i feil gebyrklasse skal rekvirenten etter-faktureres det resterende gebyrbeløp.

c) Er den oppmålte parsell mindre enn søknaden tilsier og av den grunn blitt behandlet i feil gebyrklasse skal det overskytende gebyr refunderes rekvirenten.

d) Betalingen skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjons-tidspunktet. Det forutsettes at nødvendige tillatelser foreligger og at nødvendige betingelser er oppfylt.

e) Betaling kan kreves før forretning berammes eller annet arbeid igangsettes.

f) Gebyrsatsene er inkludert hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjons-utgifter og merkemateriell.

g) Leie av båt eller annet egnet transportmiddel må i sin helhet dekkes av rekvirenten.

Tinglysing kommer i tillegg der dette er påkrevet. Dersom Hasvik kommune besørger innsending av dokumenter for tinglysning kommer det i tillegg til Statens Kartverks tinglysningsgebyr kommunalt gebyr pålydende kr 50.- til dekning av porto.

Rekvirenten må selv besørge transport for landmåler og kommunens representant.


Statlig informasjon