Valglogo

Kommunestyrevalget 2019 - listeforslag

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg må levere listeforslag til valgstyret innen 1. april kl. 12.00.

Frist for å levere listeforslaget

Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

Informasjon om listeforslagene:

 • Minimum 7 kandidater. (valgloven § 6 – 2 annet ledd)
 • Maksimalt 21 kandidater. (like mange kandidater som det skal velges representanter med et tillegg på inntil seks andre kandidatnavn, dvs. 15 + 6)
 • Stemmetillegg – inntil 4 kandidater.
 • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.
 • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres.
 • Underskrifter må stå på samme ark som listeforslaget for å være gyldig. Bruk derfor tosidig utskrift når du skriver ut malen.

Listeforslagene skal inneholde:

 • Hvilket valg listen gjelder. (Kommunestyrevalget 2019)
 • Valgdistrikt partiet tilhører. (Hasvik)
 • Navn på parti. (Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften)
 • Kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår. (Kandidatenes riktige etternavn må brukes selv om vedkommende ikke er kjent under dette, men i så fall bør det navnet vedkommende er kjent under tilføyes i parentes.
 • Opplysning om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen.)
 • Underskrift av tillitsvalgt og vararepresentant.

Vedlegg som skal følge listeforslaget:

 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
 • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet listeforslaget.
 • Dersom en kandidat til kommunestyrevalget ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
 • Dersom en kandidat til kommunestyrevalget ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

Listeforslagene med vedlegg sendes:

Hasvik kommune
v/ Valgstyret
Postboks 43
9593 Breivikbotn

eller leveres til serviceavdelingen på rådhuset i Breivikbotn.

Mal for listeforslag:

Valgdirektoratet har utarbeidet en veiledning til utfylling av listeforslag som finnes her:
https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2019/lister-og-partier/veiledning-til-utfylling-av-listeforslag/ 

Det er også utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag som vi ber om at dere bruker:

Del dette:

Tips en venn Skriv ut