Startlån - kommunale retningslinjer

De kommunale retningslinjene for startlån ble vedtatt i Kommunestyret 10.11.2008 sak 63/08.

1 Formål:

Hovedformålet med startlån er å bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger.

2 Hvem kan få lån:

Startlån er behovsprøvd og kan omfatte blant andre unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Lånesøkere må dokumentere at husstandens framtidige inntekter og eventuelle stønader er tilstrekkelig til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til vanlige levekostnader. Dokumentasjon skal også gis i form av en egenvurdering av økonomien etter låneopptaket. I tillegg skal kopi av siste års likning vedlegges. Det vedlegges eget skriv som forteller hvilken dokumentasjon som skal fremlegges ved søknad. Dersom lånesøkers betalingsevne vurderes som klart utilstrekkelig til å betjene låneopptak, skal søknaden avslås. I tvilstilfeller bør låneopptaket frarådes. Det gis normalt ikke nytt lån til søkere som er under tvangsforfølging grunnet mislighold eller tidligere har misligholdt kommunalt boliglån. I vurderingen kan det også tas hensyn til mislighold i forhold til andre kreditorer. Kommunen kan innhente kredittopplysninger fra selskaper og offentlige organer.

3. Hva det kan gis lån til:

Det er en forutsetning at boligen ikke er vesentlig større enn et nøkternt behov for den aktuelle husstanden og at den er rimelig og nøkternt i forhold til prisnivået på stedet. Boligen skal være helårsbolig og skal bebos av søker eller personer som søker har ansvaret/omsorgen for. Startlån kan ikke gis til finansiering av utleiebolig.

3.1. Kjøp av bolig:

Startlån kan gis til kjøp av bolig, fortrinnsvis som toppfinansiering.

3.2. Utbedring:

Startlån kan brukes til utbedring i forhold til husstandens areal- eller tilpasningsbehov.

3.3. Oppføring av bolig:

Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansinstitusjoner.

3.4. Refinansiering:

Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen, men det gis ikke lån til refinansiering av andre lån enn de som er gitt i forbindelse med bolig. Det skal kun være mulig å få refinansiering en gang. Sikkerhet for lånet skal ligge innenfor boligens markedsverdi.

3.5. Forhåndsgodkjenning:

Kommunen kan gi en skriftlig bekreftelse på at lånesøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig. Boligen skal være rimelig og nøktern i forhold til prisnivået i kommunen. Forhåndsgodkjenning har en gyldighetstid på 6 måneder, med mulighet for forlengelse.

4. Hvor mye kan man få i lån:

4.1

Låneutmålingen fastsettes innefor 100% av kjøpesummen, nybyggings-, utbedringskostnader eller boligens verdi pluss eventuelle omkostninger. Lånets størrelse vil også avhenge av den enkeltes økonomi og dessuten annen lånegivers utmåling.

4.2

Som hovedregel skal startlån gis som topplånfinansiering sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller annen låneinstitusjon, der kommunens andel skal være 20 %. For særlig vanskeligstilte husstander kan en større andel av finansieringen være startlån. Grunnfinansiering i bank må være prøvd, og startlånet reduseres i forhold til bankens tilbud om lån, og i forhold til søkers betalingsevne.

5. Lånevilkår:

5.1

Startlån følger Husbanken sine rente- og avdragsvilkår, med et påslag i rentesatsen på 0,25% til dekning av administrasjonskostnader.

5.2

Lånet nedbetales uten avdragsfri periode med månedlige terminbeløp.

5.3

Diskonteringsgebyr på 1 % av lånets hovedstol. - diskonteringsgebyr, minimum kr 500,- - diskonteringsgebyr, maksimum kr 2.000,- - termingebyr fastsatt til kr 45,- pr. termin

5.4

Lånekunden betaler selv for alle utgifter til tinglysning/ dokumentavgift.

Sikkerhet:

Kommunen forbeholder seg pantesikkerhet for lånet etter boliglån i Husbanken eventuelt privat finansieringsinstitusjon.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker fra den dagen brevet ble mottatt.

Del dette: