Dønnesfjordveien 30 mai 2004

Vi aksjonerer og etablerer Dønnesfjord veglag!

Dønnesfjordvegen i dårlig forfatning

Alle vegfarende som har nyttet Dønnesfjordvegen kan vel være skjønt enige i at vegstandarden på denne strekningen er meget dårlig - for å si det mildt. Vegen bærer preg av at sommervedlikeholdet har vært sterkt forsømt over flere år.

Særlig er situasjonen forverret etter at det ikke lenger drives næringsvirksomhet i Dønnesfjord. Vegen står nå i fare for å bli stengt for all trafikk om ikke den blir rustet opp.

Dønnesfjordvegen, som er en offentlig veg, 13 km lang, strekker seg fra Dønnesfjordkrysset i Breivikbotn til Elvestrand i Dønnesfjord, med en vegarm ca. 1 km til Dønnesfjordbotn og ender mot offentlig kai. Kaia er av god standard. Veg og kai eies av Hasvik kommune.

I henhold til Vegloven av juni 1963 er det kommunen som skal bære utgiftene til utbedring og vedlikehold av kommunal veg. De fleste har vel sett og lest i massemedia at Hasvik kommune befinner seg i en dyp økonomisk krise. Årsaken til dette kan være mange og sammensatte, med bl.a. konkurser i fiskeindustrien, tap av arbeidsplasser, og fraflytting som medfører reduksjoner i statlige rammeoverføringer.

Vi skal ikke gå nærmere inn på dette, men bare konstatere at vegbevilgninger til denne vegen som følge av dårlig kommunal økonomi nærmest har opphørt. I 2005 har kommunen bare brukt penger på å åpne vegen for snø, og dette ble først gjort 23.juni!

Dønnesfjordvegen er den mest trafikkerte kommunale veg i kommunen. Mellom 50 og 60 hus- og hytteeiere er brukere. I tilegg kommer øvrige vegfarere, næringsdrivende, turister og kommunes innbyggere som bruker denne vegen som utgangspunkt for fiske, jakt og bærplukking og ellers i rekreasjonsøyemed. Det er for øvrig registrert over 50 parkerte biler i Elvestrand og ellers langs vegen i høysesongen. Det er derfor ikke tvil om at behovet for en ordentlig kjørbar veg er tilstede, for ikke å si påkrevet.

Sjøturisme er en ny vekstnæring som gir stor verdiskapning. Denne næringen er godt etablert mange steder, og er ellers på full fart inn i kyst-Norge. En slik virksomhet burde egne seg godt også i Dønnesfjordområdet. Det betinger selvsagt kjørbar veg i sommer halvåret. Vi må ikke tape av syne at det meste av infrastrukturen er etablert i Dønnesfjord. Dersom det er mulig å skape en form for nærings virksomhet i Dønnesfjord vil dette kunne utløse offentlige midler til opprusting vegen. Som ovenfor nevnt er det mange interesser som knytter seg til denne vegen, og så lenge den kommunale økonomien er så ille som beskrevet, må vi derfor gjøre alt vi kan for sammen med Hasvik kommune og skaffe midler til opprusting /vedlikehold.

Vi er noen vegbrukere som ønsker å gjøre noe for å bedre vegstandarden, og har den 28.11.05 stiftet "Dønnesfjord veglag". Det er etablert et interimstyre som skal forberede et permanent veglag og har som mål å få gjennomført opprusting/vedlikehold av vegstrekningen. Veglaget er registrert som foretak i Brønnøysundregisteret. Interimsstyret ser det som viktig å få til et godt samarbeid med Hasvik kommune, både økonomisk og praktisk.

Veglaget skal på sin side på forskjellige måter samle inn penger fra medlemmer av veglaget, fra næringslivet, og fra storbrukere av vegen. Dugnadsarbeid og loddsalg med gaver fra "sponsorer" vil også være aktuelt. Veglaget er meget oppsatt på at de innsamlede midler ikke skal gå inn i den vanlige kommunale pengemølla for å "saldere budsjettet", men skal gis som bidrag til formålet laget står bak.

Hasvik formannskap har i møte den 10.2.06 vedtatt å etablere et samarbeid med veglaget for å bidra med opprusting og vedlikehold av vegen, men har ikke gitt noen løfter til bevilgning utover det som har vært vanlig de siste årene. Alle som betaler kontingent er å betrakte som medlemmer av Dønnesfjord veglag, og er med på å bestemme hvilken aktivitet og hvilke retningslinjer styret skal arbeide etter. Det er medlemmene som skal velge det endelige styret, og vi tar sikte på å få dette medlemsmøte avviklet fortrinnsvis i forbindelse med Sørøydagene til sommeren. Det er da det er størst mulighet for å få sammenkalt til et medlemsmøte.

Vi håper ut fra dette at dere kan være med på støtte vårt arbeide, og ønsker at dere gir tilbakemelding, gjerne med gode forslag til løsninger. Det er veldig viktig at vi kommer i gang med innsamlingen snarest slik at laget er i posisjon, og har økonomi til tidlig åpning av vegen med påfølgende opprusting. Styret har vedtatt at kontingenten for 2006 skal være kr 300,00, og betalingen er frivillig. De som ønsker å betale bidrag kan nytte samme bankkonto. Kontingenten kan innbetales til Dønnesfjord veglag, bankkonto nr. 4910.12.89116.

Dette brevet sendes alle potensielle vegbrukere, alle husstander i kommunen, samt næringslivet for øvrig. Breivikbotn, den 20. februar 2006. I interimsstyret: Viggo Gamst - styreleder, Odd Ivar Gladsø - sekretær/kasserer, Kjell Arne Hustad - styremedlem, Torfinn Husby - styremedlem og Børre Gamst - styremedlem.

Interimstyrts postadresse er: Dønnesfjord veglag v/sekretær Odd Ivar Gladsø 9593 Breivikbotn

Del dette: