Havneregulativet


Avgiftsregulativet er vedtatt i kommunestyret 15. desember 2021 og er gjeldende f.o.m. 1. januar 2022.​

1. Generelt

Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler som havnen trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg, installasjoner m.v.

Alle priser her oppgis eks mva. på 25 % kommer som påslag for de tjenester som er merverdiavgiftspliktige. 

2. Anløpsavgifter og -gebyrer

2.1 Anløpsavgift

Anløpsavgift ilegges alle fartøy som anløper avgiftsområdet, og skal dekke kostnadene til farled, d.v.s. sjøarealer, innretninger og tiltak som kan lette fartøyets ferdsel. I tillegg dekkes andel av felleskostnader til administrasjon og hjelpetjenester.

2.2 Regulativ

Avgifter som skal betales av fartøy med lengde 18 meter eller mer beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje i samsvar med internasjonale konvensjon for måling av fartøy.

For fartøyer som ikke er målt, fastsettes tonnasjen av vedkommende havnemyndighet. Med unntak som nevnt nedenfor, skal alle fartøy som anløper havnen betale anløpsavgift til havnekassen etter følgende satser:

unntak som nevnt nedenfor, skal alle fartøy som anløper havnen betale anløpsavgift til havnekassen etter følgende satser:

Anløpsavgift

Tonnasjegruppering

BRT

Avg.sats (kr)

For de første

300 BRT

1,37

For de neste

300 BRT

1,20

For de neste

600 BRT

1,02

For de neste

800 BRT

0,90

For de neste

1000 BRT

0,83

For de neste

2000 BRT

0,74

For de neste

5000 BRT

0,66

For de neste

10000 BRT

0,24

For de neste

10000 BRT

0,24

For alt over

30000 BRT

0,24

 • Anløpsavgift erlegges pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn.
 • For fartøyer som anløper havnen hyppig, kan det avtales at det bare skal betales avgift for et bestemt antall anløp i en kalendermåned. Det kan dessuten fastsettes månedsavgift.

2.3 Fritak

 • Fartøy som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen
 • Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster, losser eller tar ombord skipsfornødenheter eller passasjerer.
 • Bergings- og isbryterfartøy under utførelse av berging og isbryting.
 • Fartøy som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak, jfr § 5 i forskriftene til lovens § 22.
 • Fartøyer som betale månedsavgift eller årsavgift
 • Kommunens hjemmefiskeflåte.

3. Vederlag for bruk av kommunale kaier

3.1  Vederlag for bruk av kai

Vederlag for bruk av kai ilegges når fartøyer fortøyer ved kommunal kai, og skal dekke kostnadene til kaifront, dvs kai-konstruksjoner og fortøyningsinnretninger.

3.2 Regulativ
Fartøyer som benytter havnevesenets kaier eller fortøyningsinnretninger skal betale kaiavgift etter følgende satser:

Kaiavgift

Tonnasjegruppering

BRT

Avg.sats (kr)

For de første

300 BRT

0,98

For de neste

300 BRT

0,71

For de neste

600 BRT

0,60

For de neste

800 BRT

0,50

For de neste

1000 BRT

0,40

For de neste

2000 BRT

0,29

For de neste

5000 BRT

0,24

For de neste

10000 BRT

0,22

For de neste

10000 BRT

0,19

For alt over

30000 BRT

0,16

 • Kaiavgift svares pr påbegynt døgn (liggetid).
 • Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for ½ døgn.
 • Et fartøy som ligger utenfor et annet fartøy (eller andre fartøy) og har forbindelse med land over dette (disse) skal betale full kaiavgift etter regulativets satser. Det betales dog alltid kaiavgift for minst ett døgn. Det kan også fastsettes månedsavgift.

3.3 Månedsavgift

Kommersielle fartøy under 24 meter kan betale månedsavgift til havnekassen for bruk av kommunale kaier etter følgende satser:

 

Månedsavgift

Fartøygruppe (meter)

 

Kr pr mnd

fra

til

0-

10,0

197

10,1

20,0

340

20,1

24,0

487

3.4 Fritak 

 • Orlogsfartøyer
 • Fartøyer som betaler månedsavgift    

4. Vederlag for bruk av sjøområder

Fartøy som ankrer på reden betaler 50 % av kaivederlag gjeldende for det aktuelle fartøyet, så som borerigger, rørleggingsfartøyer, kranskip eller andre konstruksjoner. Vederlagets størrelse fastsettes ut fra oppdragets art og omfang, og pr døgn.

Arbeidsrigger, flytekaier oppankrede fartøyer eller installasjoner betaler 50 % av kaivederlag gjeldene for det aktuelle fartøy pr døgn. Oppdrettsflåter, forflåter ombygde ferger mv betaler vederlag etter egen avtale.

5. Varevederlag

5.1 Varevederlag

Varevederlag skal dekke kostnadene til kaiarealer, dvs. områder på land som brukes til håndtering og forflytting av varer, samt transittlager, dvs. lagring av varer inntil 48 timer før lasting tar til etter avsluttet lossing.

5.2 Regulativ

Varevederlag gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen, og som føres over kommunale kaier. Beregningsgrunnlaget for varer er dens vekt i metriske tonn. Volumgods regnes om til vektenhet ikke mindre enn 1 m3 = ½ tonn.

Avgiften betales etter følgende regulativ:

Vareavgift

Varetype

Vareavgift (kr)

Grunnsats

 40 pr. tonn

Forsendelser under 500 kg

23 pr. stk

Bulkgods som ikke er spesifisert nedenfor

23 pr. tonn

Biler, campingvogner, båter

155 pr. stk

Arbeidsbrakker

620 pr. stk

Husseksjoner

720 pr. stk

Våpen, ammunisjon og sprengstoff

210 pr. tonn

Containere

10 fot

20 fot

23 fot

26 fot

40 fot

 

186 pr. stk

360  pr. stk

410 pr. stk

460 pr. stk

720 pr. stk

Postcontainer (grindkurv)

28 pr. stk

Varevederlaget dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning disponert av kommunen inntil 48 timer etter endt utlossing av skip, eller inntil 48 timer før lasting av skipet tar til. For varer som ankommer havnen i transitt og som ankommer og videreforsendes med fartøy, erlegges varevederlaget kun ved inngående. For varer i transitt til utlandet erlegges dog varevederlaget ved utgående.

Varevederlaget kan pålegges varer som overføres fra fartøy til et annet uten å passere kaien, hvis et av fartøyene ligger ved denne. Avgiften kan i så fall, ikke oppkreves med mer enn en tredel av hva som er bestemt for varer som føres over kaien.
Varevederlaget for inngående varer påhviler varemottaker. For utgående varer påhviler vederlaget vareavsender. Dette skal dog ikke være til hinder for at varevederlaget ved innenriks forsendelser etter avtale kan pålegges transportøren dersom avgiften innberegnes i frakten. Vederlaget beregnes alltid etter den vekt/måleenhet som gir størst avgift. Transitt og gjennomgangsgods beregnes med 50 % av regulativets satser.

6. Kommunale kaier og flytebrygger

6.1 Leiesatser faste plasser
Leie for fast plass ved flytebrygger og kaier beregnes etter følgende regulativ:

Registrerte fiskefartøyer med hjemmehavn i Hasvik, der eier er registrert på blad A eller B, betaler et fast kaivederlag om de ligger ved en av kommunens kaier eller flytebrygger.

 

Vederlaget settes til kr 2.546 pr år for fartøyer med inntil 6 meters lengde, og til kr 5.090 pr år for fartøyer mellom 6 – 11 meter og kr 8.908 for fartøy over 11 meter. De samme satsene gjelder for oppdrettsbåter.

Småbåtplasser i marina - priser pr. år:

Båsbredde

Leie

> 2 m

2.753

> 2,5 m

3.440

> 3,0 m

4.127

> 3,5 m

4.815

>4,0 m

5.505

> 4,5 m

6.193

> 5,0 m

6.880

5,0 m >

7.294

Fritidsbåter som ligger langskips ved flytebryggen betaler kr 1.180 pr. meter pr. år.

6.2 Leiesatser-tilreisende fartøy:

For fritidsbåter:

 • Mellom 16 og 50 fot kr 191 pr døgn- for liggeplass utover 1 uke kr 880 pr uke.
 • Over 50 fot økes leiesatsene med 50%.

For fremmedflåte som leverer til lokalt landanlegg i vintersesongen fra 01.01. til 01.05:

 • For alle kategorier båter mellom 16 og 50 fot kr 163,- pr døgn- for liggeplass utover 1 uke kr 659,- pr uke.
 • over 50 fot økes leiesatsene med 50 %

For fremmedflåte som leverer til lokalt landanlegg utenom vintersesongen fra 01.01. til 01.05:

 • For alle kategorier båter mellom mellom 16 og 50 fot kr 50 pr døgn – for liggeplass utover 1 uke kr 200 pr uke.
 • Over 50 fot økes leiesatsene med 50%.

6.3  Betaling av strøm på båtplasser mm

Der hvor forholdene er tilrettelagt med muligheter for strømtilknytning til den enkelte båt, skal det betales for bruk av strøm. Betaling av strøm skal dekke strømutgifter (inkl. mva):

Refusjon strøm mm

Båtstørrelse

Refusjon pr. år (kr)

Til og med 7 meter

1.650

Fra 7 til og med 10 meter

2.396

Over 10 m

2.975

6.4 Prioritet

Fiskefartøyer registrert i Hasvik kommune prioriteres foran fritidsfartøyer.

Søkere bosatt i kommunen prioriteres foran andre søkere.

Tildelt båtplass er ment til bruk for egen båt. Kommunen kan si opp plassen dersom leietaker ikke lenger har egen båt. Framleie av båtplass er ikke tillatt.

Ved overdragelse av båt som har fast liggeplass, skal ny eier som ønsker liggeplass søke på ordinært vis om plass.

Ved havari av båt: Tildelt liggeplass kan holdes inntil 6 mnd etter havari. Det kan i særlige tilfeller avtales lengre holdeperioder, inntil 12 mnd etter havari.

7. Særskilte bestemmelser

4.7 Særskilte bestemmelser:

Hasvik Kommune kan, når særlige omstendigheter foreligger, bestemme at påløpte havneavgifter i enkelte tilfeller nedsettes eller ettergis.
7.1 Fartøy som benytter seg av kaianlegg i Hasvik havnedistrikt plikter å holde fartøyet i en slik stand at det ikke medfører risiko for andre brukere av arealene i Havnedistriktet.

7.2  Fartøy som benytter seg av Hasvik Kommunes strømanlegg på kaier og flytebrygger, plikter å sørge for at fartøyets landstrømsanlegg er utført og vedlikeholdt, minimum som beskrevet her: Ledning fra båten skal være av sjø- og oljebestandig kvalitet med teknisk betegnelse H07RN-F, eller bedre. Ledningen skal være uten skjøt mellom kontakten i strømsøylen og båten. Den skal ha godt synlig merking, og være minst 2,5 mm2, og skal ha kontakt av typen RUNDSTIFT CEE 16 amp (blå industrikontakt / ”hankjønn”) med kapslingsgrad IPX4 eller 6tilpasset bruk på våre strømsøyler. Det anbefales bruk av orangefarget kabel, samt skilletransformator,  montert i båten.

7.3 Det er ikke tillatt å lagre/hensette redskaper, emballasje, søppel på Hasvik Kommunes kaier og flytebrygger, uten forutgående avtale med Hasvik Kommune.

7.4. Fartøy som ikke innretter seg etter pålegg fra Hasvik kommune i forhold som beskrevet i 7.1 til 7.3, vil bli bortvist og fratatt retten til å benytte seg av infrastruktur innafor Hasvik Havnedistrikt. I dette ligger oppsigelse av båtplass. Oppsigelsestid er 14 dager fra skriftlig varsel om brudd på 7.1 til 7.3, er sendt fra utleier.

7.5 Oppsigelse av båtplass. Det er 3 mnd oppsigelsestid på fast tildelte båtplasser fra utleiers side. Leietaker av faste båtplasser har 1 mnd oppsigelsestid fra den 1. i påfølgende måned.

7.6. Fremmedflåte, som leverer lokalt, kan forhåndsbestille plass for sesongfiske. Forhåndsbestilt plass gjelder for betaling for hele uker som beskrevet i 6.2.

7.7. Ved bestilling av plass for sesongfiske, faktureres for bestilt periode ved aksept av tildelt båtplass. Dette gjøres uavhengig av om plassen benyttes eller ikke.

7.8. Det gis mulighet til å forlenge leieforholdet innen det er 1uke igjen av avtaleperioden.

7.9 Leieforholdet kan forlenges med hele uker.

7.10 Tilreisende båter, fritids- fiskebåter skal uoppfordret vise gyldig bevis på inngått leieavtale til kontrollerende fra Hasvik kommune.

Oversikt over kommunens flytebrygger:

application/pdfOversikt over flytebrygger.pdf 466 KB