Motorferdsel i utmark - retningslinjer om dispensasjon

Vedtatt i kommunestyret 15.12.99:

Saksbehandling av dispensasjoner skjer på grunnlag av rundskriv T-1/96 fra Miljøverndepartementet "Om lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82.

Retningslinjene skal være et supplement til rundskrivet.

VINTERFØRE

Ved tildeling av dispensasjoner må det tas hensyn til viltområder. Dispensasjoner vil lettere kunne innvilges langs ubrøytede veier.

Nasjonal forskrifter § 5 (kurante saker) delegeres til administrasjonssjef. Klageinstans: Formannskapet.

§ 5a. Ervervskjøring for innenbygdsboende.
Søknad om tillatelse til ervervskjøring for innenbygdsboende (konsesjon) behandles av administrasjonssjef.

§ 5b. Funksjonshemmede
Det er en forutsetning at funksjonshemmede skal ha den samme muligheten som før til å dekke sitt behov for å kjøre snøscooter. Bevegelses- eller funksjonshemmede som har behov for snøscooterkjøring må nå søke om tillatelse til det etter forskriftenes § 5 første ledd bokstav b. Det kan bare gis tillatelse etter forskriftenes § 5 første ledd bokstav b ved varig funksjonshemming. Kommunen kan kreve legeerklæring som dokumentasjon.

§ 5c. Transport til private hytter
Dispensasjonen gjelder transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte der hytta ligger minst 2,5 kilometer fra brøytet bilveg, og kan gis for flere sesonger.

Ved transport av bagasje og utstyr er det adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen.

Alminnelig persontransport kan ikke tillates.

Begrepet hytteeier må ansees å omfatte også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Andre en disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etter forskriftenes § 6.

Disse må vedlegge dokumentasjon på at de har tilgang til hytta.

§ 5d. Kjøring i utmark for fastboende
Kjøring i næringsøyemed. Ingen forslag til retningslinjer.

§ 5e. Transport av ved
Gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted en fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftenes § 3 første ledd bokstav g, ansees som kurant.

Nasjonal forskrift § 6 (Unntakstilfeller) delegeres til formannskapet.
Ved behandling av dispensasjonssøknader etter § 6 skal det legges vekt på formålet med kjøringen.

Formannskapet kan gi dispensasjon i unntakstilfeller dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.

Som nytteformål regnes:

 • Transport av ved og spesielle tunge gjenstander til hytter som ligger mindre en 2,5 kilometer fra vei/godkjent scooterløype.
 • Transport til hytte lengre en 2,5 kilometer fra vei når transporten foretas av andre en hytteeier. Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må fremlegges.
 • Transport til gammer.
 • Kjøring til løyper for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelseshemmet p.g.a. alder.
 • Kjøring for andre en idrettslag og for turistbedrifter for preparering av skiløyper.
 • Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement.
 • Kjøring med ledsakerscooter for bevegelseshemmede.
 • Andre lignende tilfeller.

Som nytteformål regnes ikke:

 • Rekreasjonskjøring for funksjonsfriske.
 • Persontransport av funksjonsfriske til hytte.
 • Kjøring frem til godkjent løype, med unntak for de som kan dokumenter eller sannsynliggjøre parkeringsproblemer.
 • Kjøring i oppsynsformål for andre en offentlig ansatte.

Dersom målet for kjøring kan nås gjennom det ordinære løypenettet skal søknad avslås.

SOMMERFØRE

Motorkjøretøy

 • Dispensasjon for kjøring på barmark bør bare innvilges etter eksisterende kjørespor. Det tillates ikke kjøring i områder der kjørevei kommer i direkte konflikt med fredede kulturminner.
 • Dersom det er mulig å komme til målet for kjøring ved å benytte ordinær vei, skal søknad avslås.
 • Dispensasjon for henting av ved på sommerføre kan gis dersom det ikke vil være hensiktsmessig å foreta vedkjøring på vinteren. Transporten må skje langs traktorvei eller kjørespor slik at terrengslitasje unngås.
 • Dispensasjon for kjøring på fisketur/småviltjakt som formål innvilges normalt ikke.

Dispensasjon for transport til hytte på sommerføre innvilges kun til hytteeier eller hovedbruker der det er mulig å benytte eksisterende kjørespor.

Transport kan innvilges for transport av spesielle gjenstander eller bygningsmaterialer.

Lovens § 6
Motorfartøy (motorbåter)

Tillatelse til bruk av påhengsmotor kan gis til funksjonshemmede på vann større en 2 km2.

 • Dispensasjon for bruk av påhengsmotor kan gis til kultiveringsarbeid.
 • Dispensasjon kan innvilges for transport av materialer til hytte.

Luftfartøy

Dispensasjon for landing gis normalt ikke, men kan gis ved følgende unntak:

 • Transport av bevegelseshemmede.
 • Transport i forbindelse med kultiveringstiltak.
 • Transport av bygningsmaterialer til hytte.
 • Slike dispensasjoner gjelder for enkeltturer.
application/octet-streamSøknad om motorferdsel i utmark

Statlig informasjon