Sosialtjenesten

I lov om sosiale tjenester heter det at "Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan sosialtjenesten ikke selv gi slik hjelp, skal den såvidt mulig sørge for at andre gjør det".

I en vanskelig livssituasjon

Dersom du er i en vanskelig livssituasjon, og du har et behov for å snakke med noen om hvordan du skal takle denne, vil sosialtjenesten ha en plikt til å drøfte situasjonen med deg.

De ansatte ved sosialtjenesten har en utdanning og kompetanse som skal sikre at du får god veiledning i forhold til hvordan du skal kunne komme ut av eller takle din vanskelige situasjon. Ofte vil det være aktuelt å trekke inn andre instanser i dette rådgivnings-arbeidet, alt etter hva det er snakk om.

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal ytes til "...de som ikke kan sørge for sitt livsopphold eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter". Sitatet er hentet fra Lov om sosiale tjenester, § 5.1. Her heter det videre at stønaden skal ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen.

Økonomisk sosialhjelp må sees på som en midlertidig ytelse i påvente av mer varig inntektssikring gjennom lønn eller trygd, eller gjennom andre tiltak som kan bedre økonomien.

Sosialtjenesten behandler søknader om økonomisk sosialhjelp. Du kan få søknadsskjema, og om nødvendig veiledning i forhold til å fylle ut dette på servicekontoret i kommunen. For samtale med sosialkurator, er det som regel nødvendig å bestille time på forhånd. Kontakt sosialkontoret evt. servicekontoret for avtale.

Økonomisk sosialhjelp kan utbetales som en engangsstønad i en spesielt vanskelig situasjon, eller som en løpende stønad over en periode med utbetaling f.eks. hver 14. dag eller en gang pr. måned.

Hver kommune har egne veiledende livsoppholdssatser. En slik sats angir hvor mye en husstand som er avhengig av økonomisk sosialhjelp vil kunne disponere til sitt daglige forbruk i en måned. Boutgifter er ikke medregnet i dette beløpet. F. eks. er Hasvik kommunes sosialhjelpssats for enslig med egen husholdning kr 3.890 pr. måned. De som mottar økonomisk sosialhjelp vil som en hovedregel måtte være villige til å delta i aktiviteter og opplegg som kan bidra til å forbedre økonomien på sikt.

Kontaktinformasjon:

NAV-leder: Mona Mauseth
Kontoradresse: NAV, Storgata 1, 9590 HASVIK
Telefon: 55 55 33 33
E-post: mona.mauseth@nav.no 

Del dette: