Gravferd

Å besørge en gravferd innebærer som regel å ta kontakt med et gravferdsbyrå som tar seg av alt det praktiske.

Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.

Du kan få støtte til å besørge en gravferd.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å besørge gravferden. Ellers vil det være avdødes nærmeste etterlatte som har ansvaret for dette. Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffer kommunen avgjørelse. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.

  Kriterier/vilkår

  Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske. Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest ti virkedager etter dødsfallet.

  Kirkelig fellesråd kan forlenge fristene dersom det foreligger tungtveiende grunner for det.

  Pris for tjenesten

  Et gravferdsbyrå skal uoppfordret tilby prisliste til kunder som retter forespørsler til byrået om gravferdstjenester. Ved bestilling skal kunden uoppfordret få et skriftlig pristilbud og få rimelig tid til å sette seg inn i pristilbudet før avtale inngås.

  Folketrygden kan yte behovsprøvd gravferdsstønad med utgangspunkt i siste tilgjengelige likning/selvangivelse. I de fleste tilfeller gjelder at støttebeløpet reduseres med summen av avdødes finansformue og det forsikringsbeløpet som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Gravferd - Den norske kirke
  Gravferd - Human-Etisk forbund

  Partnere

  Kirkelig fellesråd forvalter kommunens gravplasser, men det er kommunen som bevilger pengene til driften.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se gravferdsloven §§ 9, 10 og 13 og kapittel 2. Se også folketrygdloven kap. 7 og prisopplysningsforskriften § 15.

  Lover

  Folketrygdloven
  Gravferdsloven

  Forskrifter

  Prisopplysningsforskriften

  Retningslinjer

  Bestemmelser om gravplasser, kremasjon og gravferd

  Informasjonsskriv om klede og gjenstandar ved gravlegging og kremasjon (rundskriv)

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det er full anledning til å besørge alt selv i forbindelse med en gravferd, men de fleste velger å benytte et gravferdsbyrå i større eller mindre utstrekning. Den som har ansvaret for gravferden, bestemmer i så fall selv hvilket gravferdsbyrå vedkommende ønsker å benytte.

  Et gravferdsbyrå kan blant annet bistå med å

  • fastsette tider for overføring, gravferd, kremasjon, osv. 
  • kontakte prest/imam/taler, musikere, sangere, gravlund o.a.
  • skaffe kiste og utstyr, stelle avdøde
  • ordne transport av kisten
  • ordne papirer til skifterett, politi, Nav, osv.
  • annonsere dødsfallet
  • trykke sanger, salmer og takkekort
  • ordne blomster, dekorasjoner, kranser
  • legge til rette for og delta under sørgehøytideligheten
  • sørge for melding til og oppgjør med Nav
  • ordne med minnesamvær
  • ordne med urnenedsettelse
  • ordne med inskripsjon på gravmonument, trekors/symbol og gravlykt 
    

  Noen byråer formidler også tjenester som rengjøring av boligen med rydding og bortkjøring.

  Skjema

  Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon (P-0916B)
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Du kan ikke klage på kommunens avgjørelse hvis det er uenighet om hvem som skal sørge for gravferden. Kirkelig fellesråds avgjørelse om å forlenge eller forkorte fristen for kremasjon og gravferd kan heller ikke påklages.

  Den som har ansvaret for gravferden, kan klage på et gravferdsbyrå til Klagenemnda for gravferdstjenester, Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo. Nemnda er satt sammen av en uavhengig jurist (nemndas leder) og en representant fra Forbrukerombudet og en fra gravferdsbransjen.  

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Sentraladministrasjon
  Telefon:78 45 27 00
  Epost:post@hasvik.kommune.no
  Postadresse:Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN
  Besøksadresse:FJELLVEIEN 6 9593 BREIVIKBOTN
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-08-17 10:42
  Gyldig fra
  2018-08-01
  Gyldig til
  2020-12-31