Fritak/reduksjon av kommunale avgifter


 

Generelle bestemmelser

Søknad om fritak eller reduksjon av kommunale avgifter framsettes skriftlig til Hasvik kommune og skal begrunnes. Det skal tungtveiende grunner til for at reduksjon / fritak innvilges. 

Renovasjon

Det gis som hovedregel ikke fritak for renovasjonsabonnement for eiendommer innenfor boligregulerte områder. Dersom det gis fritak/reduksjon vil fritak/reduksjon av kommunale avgifter kun gjelde for det kalenderåret søknaden framsettes i. Fritak/reduksjon av kommunale avgifter kan også gis for kortere perioder. 

Septik

Dersom det gis fritak/reduksjon vil fritak/reduksjon av kommunale avgifter kun gjelde for det kalenderåret søknaden framsettes.

Feieavgift

Det gis som hovedregel ingen fritak for eller reduksjon i kommunale feieavgifter

Vann og avløpavgifter

Det gis som hovedregel ingen fritak for eller reduksjon i kommunale vann- og avløpsavgifter.

Samfunnshus/ forsamlingshus og kirkebygg

Samfunnshus/forsamlingshus og kirkebygg i kommunen innvilges avgift tilsvarende lagerbygg. Denne avgiften settes tilsvarende faktor 1 for boligabonnement.