Vraket Murmansk

Forskrift om midlertidig ferdselsforbud ved vraket av krysseren Murmansk, Hasvik kommune, Finnmark

Fastsatt av Kystverkets hovedkontor 14. juli 2009 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 første ledd og Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsvedtak av 24. april 2009.

§ 1. (Formål)

Formålet med denne forskriften er å sikre at personer og gjenstander ikke blir skadet ved opphold på og i nærheten av vraket av krysseren Murmansk og at arbeid ved vraket kan foregå uforstyrret.

§ 2. (Midlertidig forbud mot bruk av farvannet)

Fra og med 1. august 2009 til og med 31. desember 2011 er det forbudt å ferdes innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. fra posisjon 70° 38,235’N, 021° 56,960’Ø,
  2. sør til posisjon 70° 38,061’N, 021° 56,874’Ø,
  3. øst til posisjon 70° 38,061’N, 021° 57,536’Ø, og
  4. nord til posisjon 70° 38,223’N, 021° 57,554’Ø.

Det er heller ikke tillatt med bruk av miniubåt, undervannsutstyr som ”Remotely Operated Vehicles” eller lignende i området som nevnt i første ledd.

§ 3. (Unntak)

Ferdselsforbud i § 2 gjelder ikke for:
a) Forsvaret, ambulanse-, politi-, rednings- eller oppsynsvirksomhet, og
b) fartøy som foretar undersøkelser og arbeid på eller ved vraket av krysseren ”Murmansk” på oppdrag fra Kystverket.

§ 4. (Dispensasjon)

Vardø trafikksentral kan gi dispensasjon fra ferdselsforbudet i § 2. Dispensasjon kan bare gis for virksomhet som ikke kommer i strid med formålet for ferdselsforbudet.

§ 5. (Straffebestemmelse)

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften er straffbar etter lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 28.

§ 6. (Ikraftsetting)

Forskriften trer i kraft straks.

Del dette: