2015 - 2019

Hasvik formannskap

Oversikt over representanter og vararepresentanter i formannskapet i perioden 2015 - 2019.

Hjemmel: Kommunelovens § 8.

Mandat: Formannskapet er:

  • Økonomiutvalg, og skal innstille til kommunestyret i økonomisaker jfr. Kommunelovens § 8 punkt 3.
  • Det faste utvalg for plansaker, etter Plan- og bygningsloven av 14.06.85.
  • Brannstyre, etter lov av 05.06.87 nr. 26.
  • Havnestyre, etter lov om Havner av 08.06.84 og Kommunelovens § 67.
  • Forurensingsmyndighet, etter Forurensingsloven av 13.03.1981.
  • Kommunens næringsutvalg - avgjør næringssaker etter retningslinjer gitt av kommunestyret.
  • Dispensasjonsutvalg etter kommunens myndighet etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, med de avgrensinger som er gjort i kommunens delegasjonsreglement.
  • Administrasjonsutvalg - arbeidsgivergruppa. Når saker for administrasjonsutvalget behandles, tiltrer 2 arbeidstakeroppnevnte representanter iht. AML.
  • Forhandlingsutvalg
  • Klageutvalg for enkeltvedtak gjort av tjenestemenn, styrer, utvalg eller nemnd nedsatt av kommunestyret.

Valgt av kommunestyret 29.10.15 - sak 28/15:

Representanter:

Fra Arbeiderparti:

Eva D. Husby
Lars Hustad
Siv O. Gamst
Per Hansen

Fra Høyre:

Odd Ivar Gladsø

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet:

Monika Olsen
Elisabeth S. Mikalsen
Harald Isaksen
Øystein Pedersen
Gunnar Mauseth

Vararepresentanter for Høyre:

Steinar G. Christensen
Susanne Hansen

Del dette:

Tips en venn Skriv ut