Forliksråd

Alle kommuner har et forliksråd. Forliksrådet kan hjelpe deg å løse en konflikt enkelt, hurtig og billig.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Forliksrådet benyttes for å løse tvister i mange saker. Det kan for eksempel dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister eller tvister i forretningsforhold. Først må du varsle den du ønsker å gå til sak mot skriftlig. Deretter må du inngi en forliksklage til forliksrådet - vanligvis i den kommunen der klagemotparten bor. Du trenger ikke å bruke advokat. Forliksrådet skal alltid forsøke mekling mellom partene, og kan også i mange tilfeller avsi dom. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning. Det vil blant annet innebære at en avgjørelse i forliksrådet blir stående dersom den ikke bringes inn for tingretten, og at den kan tvangsfullbyrdes via namsmannen.

  Det er et forliksråd i hver kommune. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Medlemmene velges av kommunen for fire år om gangen.

  Målgruppe

  Personer eller firma som har et krav mot en annen person eller firma.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Hva er forliksrådet?

  Partnere

  Fylkesmannen har tilsyn med forliksrådene.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2.

  Lover

  Domstolloven
  Rettsgebyrloven
  Tvisteloven

  Forskrifter

  Rettsgebyrforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det er en fordel at forliksklage blir levert skriftlig, men du har også adgang til å framsette klagen muntlig ved personlig frammøte. I forliksklagen må du kort angi hva du krever og hva som er grunnlaget for dette. Du må dessuten oppgi utførlig navn og adresse til den innklagede.

  Vedlegg

  Viktig dokumentasjon, slik som faktura, betalingsavtale o.l.

  Søknaden sendes til

  Forliksklage sendes til forliksrådet i den kommunen der den innklagede bor eller har forretningssted.

  Adresse til forliksrådet i Hasvik:
  Forliksrådet
  Hasvik lensmannskontor
  9590 HASVIK

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dommer i forliksrådet kan innen én måned ankes til tingretten. Det er begrenset ankemulighet for rettsforlik.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Sentraladministrasjon
  Telefon:78 45 27 00
  Epost:post@hasvik.kommune.no
  Postadresse:Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN
  Besøksadresse:FJELLVEIEN 6 9593 BREIVIKBOTN

  Kontaktpersoner

  Navn:Nina Nilsen
  Tittel:Saksbehandler
  Telefon:78 45 27 04
  Epost:nina.nilsen@hasvik.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-08-17 10:41
  Gyldig fra
  2018-08-01
  Gyldig til
  2020-12-31