Forliksråd

Beskrivelse

Forliksrådet er en av våre alminnelige domstoler. Sivile tvister skal som hovedregel behandles av forliksrådet før de eventuelt kan fremmes for tingretten.

Forliksrådet skal alltid forsøke mekling mellom partene, og kan også i mange tilfeller avsi dom. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning. Det vil blant annet innebære at en avgjørelse i forliksrådet blir stående dersom den ikke bringes inn for tingretten, og at den kan tvangsfullbyrdes via namsmannen.

Det er et forliksråd i hver kommune. Forliksrådet består av tre valgte faste medlemmer og tre varamedlemmer. Medlemmene velges av kommunen.

Målgruppe

Personer eller firma som har et krav mot en annen person eller et firma.

Kriterier/vilkår

Gebyret må være betalt før saken behandles.

Partnere

Fylkesmannen har visse tilsynsfunksjoner i forliksrådene.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er en fordel at forliksklage blir levert skriftlig, men du har også adgang til å framsette den muntlig ved personlig frammøte.I forliksklagen må det kort angis hva som kreves og grunnlaget for dette. Du må dessuten oppgi utførlig navn og adresse til den innklagede.

Vedlegg

Viktig dokumentasjon, f.eks. faktura, betalingsavtale o.l. vedlegges.

Søknadsfrist

Den alminnelige foreldelsesfristen er tre år regnet fra det tidspunktet den innklagede fikk, eller burde fått, kjennskap til kravet. Finner forliksrådet at et krav er foreldet, vil det bli avsagt dom for frifinnelse.

Søknaden sendes til

Forliksklage sendes til forliksrådet i den kommunen den innklagede bor eller har forretningssted.

Klagemulighet

Dommer i forliksrådet kan innen én måned ankes til tingretten. Det er begrenset ankemulighet for rettsforlik.
application/octet-streamFolkets egen domstol
application/octet-streamLast ned Standard forliksklage og varsel Tvl 5-2

Statlig informasjon