Bygningsrådet - barnas representant

Hjemmel:

Plan- og bygningsloven.

Mandat:

Ivareta barns interesser når det utarbeides og behandles forslag til planer.

Valgt av kommunestyret 25.11.15 - sak 44/15:

Representant: Siv O. Gamst
Vararepresentant: Elisabeth S. Mikalsen


Statlig informasjon