Byggesaker og delingssaker m.m.


Fra 01.01.22:

I. Gebyrer vedtatt i medhold av Plan- og bygningslovens § 33-1

Dette betalingsregulativet fastsetter gebyrer til Hasvik kommune for behandling av søknad om deling, byggetillatelse, kontroll og andre oppgaver kommunen i henhold til plan- og bygningslovgivningen er pålagt å utføre. I regulativets del III, pkt. 1 er inntatt betalingshjemmel for arbeid kommunen kan, men ikke er pålagt å utføre.

I. Byggesaker

Denne del av regulativet omfatter behandling av byggesøknader og byggeplasskontroll, samt påvisning av byggelinjer. Hvor ikke annet er særskilt angitt refererer arealene seg til arbeidets bruksareal - som definert i NS 3940.

1. Byggesaker etter pbl §§ 20 - 2

Kr 1.072  i behandlingsgebyr.

2. Byggesaker etter pbl §§ 19, 20-1 og 29-4

Kr 3.576 i behandlingsgebyr.

3. Ominredning og bruksendring

Kr 3.576 i behandlingsgebyr.

4. Påvisning av byggelinjer/husplassering

For påvisning av byggelinjer / husplassering skal betales gebyr etter satser som for grensepåvisning - jfr. Betalingsregulativ B, pkt. 4. Det skal minimum påvises 3 hjørner/punkter. Tjenesten innbefatter - foruten selve utstikningen - en etterfølgende plasseringskontroll av saling/forskaling/grunnmur.

Gebyr for gravemelding: kr 550 pr. melding.

II. Delingssaker m.m.

Denne del av regulativet omfatter behandling av søknader om delingstillatelse, godkjenning av bebyggelsesplaner m.v.

1. Deling av grunnareal/grensejustering/grensepåvisning

For behandling av søknad om deling/grensejustering og grensepåvisning belastes søkeren med et gebyr på kr 3.576 pr. registrert søknad før saken tas til behandling hos administrasjonen.

2.Avkjørsler

For behandling av søknad om nyanlegg, utvidet bruk og flytting av avkjørsler, betaler søkeren et gebyr på kr 860. Dersom avkjørselssaken inngår som en naturlig del av fradelingssaken, belastes den ikke med gebyr.

III Fellesbestemmelser

1. Betaling for medgåtte utgifter

Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør for kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, tilfluktsrom og brannsikring. For slik kontroll kreves det betaling tilsvarende medgåtte utgifter.

Ved annonsering om utlegging til offentlig ettersyn, vil annonsekostnadene kreves refundert.

2. Urimelig gebyr

Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelig høyt i forhold til det arbeidet teknisk etat har med arbeidet, kan bygningssjefen fastsette et passende gebyr. Hasvik formannskap kan i særskilt tilfelle redusere gebyret.

Denne myndighet kan delegeres til administrasjonen.


Statlig informasjon