Byggavfall - kildesortering

Skal du bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, må du lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres (gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven). Minst 60 prosent av avfallet må kildesorteres. Målet er blant annet å hindre at miljøfarlige stoffer blir spredd, redusere mengden byggavfall og øke gjenbruk og gjenvinning.

  Etter at tiltaket er fullført, skal avfallsprodusenten sende inn sluttrapport som dokumenterer hvor mye som er innlevert av de ulike avfallsfraksjonene. Etter byggesaksforskriften § 8-1 skal sluttrapport sendes inn sammen med søknad om ferdigattest.

  Målgruppe

  Avfallsprodusenter, det vil si tiltakshavere (byggherrer) og ansvarlig utførende foretak

  Kriterier/vilkår

  Kravet om avfallsplan gjelder blant annet

  • nybygg over 300 kvadratmeter bruksareal 
  • riving/rehabilitering av bygg over 100 kvadratmeter bruksareal

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt

  • Byggteknisk forskrift (TEK 17) kapittel 9 Ytre miljø
  • Byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-1
  • Avfallsforskriften § 11

  Forskrifter

  Avfallsforskriften

  Byggesaksforskriften (SAK 10)

  Byggteknisk forskrift (TEK17)

  Retningslinjer

  Alt du trenger å vite om avfall og miljøsanering

  Avfallsregler i plan- og bygningsloven (veileder fra DiBK)

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det anbefales at du benytter skjemaene for avfallsplan og sluttrapport. I forbindelse med rehabilitering og riving skal du også utarbeide en egen miljøsaneringsbeskrivelse for farlig avfall.

  Avfallsplanen skal bl.a. inneholde

  • et estimat over mengder og typer byggavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaket
  • en plan for hvordan byggavfallet skal håndteres og disponeres

  Skjema

  Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har samlet alle byggesaksskjemaene på siden Byggesaksblanketter.

  Ansvarsrett - søknad
  Ferdigattest - søknad om ferdigattest
  Forhåndskonferanse - bestilling
  Gjennomføringsplan
  Igangsettingstillatelse - søknad
  Sanitærabonnement - søknad/melding om endring
  Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak
  Tiltak - søknad om tiltak uten ansvarsrett

  Vedlegg

  Sammen med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringer for avfallet som er levert.
  Dette kan være

  • ordinær kvittering fra avfallsmottak
  • deklarasjonsskjema for farlig avfall (det er deklarasjonsplikt ved levering av farlig avfall)
  • egenerklæringsskjema (hvis du for eksempel har solgt takstein eller treverk eller brukt nedknust betong som fyllmasse eller tilsats på byggeplass)
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  For tiltak som både

  • krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven og
  • utløser krav om avfallsplan og eventuell miljøsaneringsbeskrivelse  

  vil behandling av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse være knyttet opp mot byggesaksbehandlingen.

  Saksbehandlingstid

  Vil være avhengig av byggesaken og type byggetiltak

  Klagemulighet

  Hvis du ikke får godkjenning, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Teknisk etat
  Telefon:78 45 27 51 - 90 94 28 25
  Epost:post@hasvik.kommune.no
  Postadresse:Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN
  Besøksadresse:9593 BREIVIKBOTN

  Kontaktpersoner

  Navn:Kim-Are Walsø
  Tittel:Teknisk rådgiver
  Telefon:78 45 27 43
  Mobil:47 86 56 67
  Epost:kimare.teknisk@hasvik.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-08-17 10:41
  Gyldig fra
  2018-08-01
  Gyldig til
  2020-12-31