Boplikt ved kjøp av eiendom

Boplikt betyr en plikt til å bosette seg på en eiendom eller et hus som du eier. Det er kommunen som bestemmer om et område skal ha boplikt.  Hvis du ønsker å kjøpe et bolighus i et område med boplikt, og du ikke vil bruke huset som helårsbolig, må du søke om konsesjon (tillatelse).

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Hvis du ønsker å kjøpe et bolighus og du ikke vil forplikte deg til å bruke eiendommen som helårsbolig av deg selv eller andre, må du søke om konsesjon. Kommunen ønsker å legge til rette for levende lokalsamfunn og sikre bosettingen ved at boligeiendommer i størst mulig grad benyttes som helårsboliger.

  Målgruppe

  Boligkjøpere i områder med nedsatt konsesjonsgrense (boplikt)

  Kriterier/vilkår

  Du må søke konsesjon ved kjøp av: 

  • Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig
  • Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, i områder som er regulert til boligformål (gjelder også eiendom med bebyggelse som er under oppføring)  
  • Ubebygd tomt som er regulert til boligformål

  Pris for tjenesten


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt konsesjonsloven §§ 5, 7, 10 og kapittel 5.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Konsesjonsloven

  Retningslinjer

  Konsesjon, priskontroll og boplikt (M-3/2017)

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du sender søknad om konsesjon til kommunen. Søknaden skal blant annet inneholde opplysninger om kjøper, eiendommen og formålet med kjøpet.

  Skjema

  Skjema SLF-359.

  Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)

  Søknadsfrist

  Innen fire uker etter at overdragelsen er gjort eller du har fått rådighet over eiendommen.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen vil gjøre et vedtak. Forhold som vil bli vurdert, er blant annet: 

  • Eiendommens beliggenhet og hvorvidt området eiendommen ligger i er et utpreget fritidsområde
  • Hvor lang tid det er gått siden eiendommen ble brukt som helårsbolig og hvor lenge den ble brukt som helårsbolig
  • Om man kan regne med at andre vil kjøpe eiendommen for å bruke den som helårsbolig

  Innvilget konsesjonssøknad skal følge skjøtet til tinglysing for at du skal få hjemmel på eiendommen.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Teknisk etat
  Telefon:78 45 27 51 - 90 94 28 25
  Epost:post@hasvik.kommune.no
  Postadresse:Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN
  Besøksadresse:9593 BREIVIKBOTN

  Kontaktpersoner

  Navn:Kim-Are Walsø
  Tittel:Teknisk rådgiver
  Telefon:78 45 27 43
  Mobil:47 86 56 67
  Epost:kimare.teknisk@hasvik.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-08-17 10:41
  Gyldig fra
  2018-08-01
  Gyldig til
  2020-12-31