Boligtilskudd til etablering

Du kan søke kommunen om tilskudd til å finansiere kjøp av en bolig. Tilskuddet er ment for deg som har lav inntekt og som ikke kommer inn på boligmarkedet.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Tilskuddet kan brukes til å kjøpe, bygge eller til å refinansiere egen bolig.
  Om du får tilskudd, og hvor mye du kan få avhenger av økonomien din og hvor stort startlån du kan betjene.

  Hasvik kommune har for tiden ikke midler til utdeling.

  Målgruppe

  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Flyktninger
  • Sosialt vanskeligstilte.

  Kriterier/vilkår

  Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.
  Økonomien din vil ha betydning for om du kan få tilskudd til etablering i egen bolig.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt § 14 i bostøtteloven.

  Lover

  Bustøttelova
  Forvaltningsloven

  Retningslinjer

  Rettleiar for tilskot til tilpassing

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Tilskudd til etablering søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

  Skjema


  Søknad om startlån eller tilskudd, elektronisk
  Boligtilskudd - søknad

  Vedlegg

   

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Sentraladministrasjon
  Telefon:78 45 27 00
  Epost:post@hasvik.kommune.no
  Postadresse:Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN
  Besøksadresse:FJELLVEIEN 6 9593 BREIVIKBOTN

  Kontaktpersoner

  Navn:Anita Wilhelmsen
  Tittel:Rådgiver
  Telefon:78 45 27 13
  Epost:ok.konsulent@hasvik.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-08-17 10:41
  Gyldig fra
  2018-08-01
  Gyldig til
  2020-12-31