Barneverntjenesten

Barneverntjenesten er en kommunal tjeneste som er regulert i lov om barneverntjenester av 17. juli 1992. Barneverntjenestens oppgave er først og fremst å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Denne tjenestens oppgave er dessuten å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Lov om barneverntjenester understreker viktigheten av å finne tiltak som er til det beste for barnet.

Herunder legges vekt på å bidra til at barn og unge gis stabil og god voksen-kontakt og kontinuitet i omsorgen. Barneverntjenesten ønsker å fokusere på mulighetene som finnes for å støtte opp om barn, unge og hele familier som i kortere eller lengre perioder kan ha behov for hjelp.

Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Når forholdene i hjemmet tilsier det, eller når barnet av andre grunner har særlig behov for det, kan barneverntjenesten sette i verk hjelpetiltak for å bedre barnets situasjon. Innholdet i hjelpen kan f.eks. være råd og veiledning, avlastning i helger, støttekontakt, økonomisk tilskudd til fritidsaktiviteter, barnehage osv.

Alle hjelpetiltak skal skje i samarbeid med barnet/ungdommen og deres foreldre, og kan bare gjennomføres med samtykke fra foreldrene. Fylkesmannen har tilsyn med barnevernsvirksomheten i kommuner og fylkeskommuner.

Bl.a. skal fylkesmannen påse at pålagte oppgaver etter barnevernloven blir utført. Fylkesmannen har også et tilsynsansvar med institusjonene i fylket. Fylkesnemndene for sosiale saker er faglig frittstående statlige organer som blant annet avgjør saker om omsorgsovertakelse og tiltak for barn og unge med atferdsvansker. Barne- og familiedepartementet har det overordnede ansvar for barnevernet på statlig nivå.

Kontaktinformasjon:
Hasvik kommune, barneverntjenesten
Hasvik helsesenter
Sykestuveien 13
9590 HASVIK

Barnevernleder: Camilla Galstad 
E-post: camilla.galstad@hasvik.kommune.no
Mobil: 93 03 81 35

Barnevernkonsulent: Hilde Lægreid
E-post: hilde.laegreid@hasvik.kommune.no
Mobil: 48 15 73 10

Del dette: