Barnevernssaker - talsperson

Hjemmel:

Talsperson i barnevernsaker velges jfr. forskrifter om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemda av 22. desember 1993 nr.1430 §§ 1, 2, 3, 4 og 5. Fylkesnemda oppnevner talsperson jfr. barneverlovens § 7-4 for at barnets interesser skal bli ivaretatt jfr. barnevernlovens § 6-3.

Valgt av kommunestyret 11.02.2016 - sak 13/16:

Representant:

Elin Holst-Olsen

Vararepresentant:

Elisabeth S. Mikalsen


Statlig informasjon