Barn og unges talsperson i plan- og byggesaker

Hjemmel:

Plan- og bygningsloven.

Mandat:

Ivareta barn og unges interesser i plan- og byggesaker.

Valgt av kommunestyret 21.11.19 - sak 74/2019:

Hasvik kommune etablerer ordningen fra plan- og bygningsloven av 1985 med en spesielt utpekt
etatssjef som skal ivareta interessene til barn og unge i plan- og byggesaker.

Oppvekstleder velges som barn og unges talsperson i Hasvik kommune.

 

Oppvekstleder Monika Olsen kan kontaktes på telefon 78 45 27 21 eller på e-post oppvekstleder@hasvik.kommune.no .


Statlig informasjon