NAV-logo

Pressemelding fra NAV Finnmark

AAP innført fra 01.03.10

Fra 1. mars 2010 innføres en ny stønad (AAP) – arbeidsavklaringspenger - som erstatter attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.
AAP skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Har du et vedtak om attføringspenger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad som varer lenger enn 28. februar 2010, vil du automatisk ha rett til arbeidsavklaringspenger med overgangsregler fra og med mars og ut din opprinnelige vedtaksperiode. Du trenger ikke sette fram ny søknad til NAV. Du vil i løpet av de nærmeste dagene motta et orienteringsbrev fra NAV om overgangsreglene.

Meldekort:

For å motta arbeidsavklaringspenger må du sende inn meldekort hver 14. dag. Meldekortene danner grunnlaget for utbetaling av aap. Meldekort sendes inn elektronisk eller som papirmeldekort.

Nye søkere AAP:

  • Personer som ikke er registrert hos NAV må gjøre dette, og gi opplysninger om yrkesbakgrunn og utdanning (CV). 
     
  • Ved arbeidsuførhet må legeerklæring utfylt av lege fremlegges, samt annen relevant medisinsk dokumentasjon.
     
  • Dersom tilrettelegging på arbeidsplassen er forsøkt, bør bekreftelse på dette fra arbeidsgiver fremlegges.

- Jeg oppfordrer alle som er berørt eller ser at de kan bli det om å orientere seg på www.nav.no for å sette seg inn i AAP, sier fylkesdirektør Runar Hartvigsen. Alternativt kan man oppsøke sitt lokale NAV-kontor for mer informasjon.

- AAP blir en helt sentral del av oppfølgingsarbeidet NAV har i forhold til brukere, fastslår fylkesdirektøren.

Del dette: