Hasvik kommunevåpen

Varsel om oppstart - Fastsettelse av skuterløyper i Hasvik kommune

Hasvik kommune inviterer innbyggerne til å komme med forhåndsinnspill til snøskuterløyper i Hasvik kommune

Kommunen igangsetter nå arbeidet med å fastsette skuterløyper etter nytt regelverk.

Løypenettet vil fastsettes som en lokal forskrift med tilhørende løypekart i medhold av Motorferdsellovens §4a og Motorferdselforskriftens §4a. 

Før løypenettet vedtas, skal virkningene av løypeforslaget utredes og sendes på høring. Kommunen vil involvere berørte rettighetshavere, myndigheter, interessegrupper og brukere før forslag til løypenett sendes ut på høring. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret. Forskriftsvedtaket kan påklages av grunneiere, rettighetshavere, berørte organisasjoner og sektormyndigheter, jf. motorferdselforskriften §4a åttende ledd. Du finner mer informasjon om regelverket på miljøkommune.no.

Løypekartet vil danne grunnlag for videre diskusjon. Det er også aktuelt å utrede andre traseer, samt endringer og tilpasninger på eksisterende løypenett. Dagens løypenett finnes på http://nordatlas.no/ (velg Temalag på høyreside - deretter velges løyper) Zoom inn i kartet for å få fram deltaljer.

Følgende begrensinger i adgangen til å fastsette snøskuterløyper gjelder:

 • Løypene skal ikke legges i verneområder eller foreslåtte verneområder.
 • Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften.
 • Løypene skal ikke kreve terrenginngrep.
 • Løypene kan kun legges over utmark og islagte vassdrag, jf. motorferdsellovens formålsbestemmelse.
 • Kommunen kan ikke legge løype over en eiendom før grunneieren har samtykket til det.
 • Kryssinger av fylkes- og riksveier skal godkjennes av Statens vegvesen.

Kommunen plikter å ta følgende hensyn:

 • Støy
 • Friluftsliv
 • Naturmangfold
 • Bolig- og hytteområder
 • Landskapsvirkning
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Sikkerhet for de som kjører og andre

Kommunen vil legge til rette for tidlig medvirkning med reindriftsnæringen, sektormyndigheter, grunneiere, rettighetshavere, nabokommuner og brukere av løypenettet.

På bakgrunn av dette ber Hasvik kommune nå om forhåndsinnspill til den kommende prosessen. Innspillene må gjerne ta utgangspunkt i vedlagt løypekart. Vi ønsker at dere knytter innspillene til deres interesseområde, og framhever hvordan kommunen kan ivareta dette i det videre arbeidet.

Vi oppfordrer brukere av løypenettet til å komme med forslag til nye løyper, samt forslag til endringer på eksisterende løyper. Vi er spesielt interessert i innspill som kan gjøre eksisterende løyper bedre, eksempelvis forslag til mer hensiktsmessige startpunkt og sikrere traseer.

Vi er også interessert i innspill om hvor kommunen bør unngå å legge løyper.

Forhåndsinnspill til arbeidet sendes Hasvik kommune innen 29. april 2019.

Innspill i saken sendes Hasvik kommune, Fjellveien 6 9593 Breivikbotn. Alternativt på epost til postmottak@hasvik.kommune.no alle henvendelser i saken merkes 2018/986.

Eventuelle spørsmål rettes til Hasvik kommune ved undertegnede

Med hilsen: Marthe Karoline Standheim 78452709 og Kim-Are Walsø 78452743

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut