Hålogaland lagmannsrett

Lagrettsmedlemmer / meddommere 01.01.2017 - 31.12.2020

Lagretten behandler bl.a anke over straffedommer som tingretten har avsagt. I de alvorligste sakene deltar 10 lagrettemedlemmer.

De avgjør skyldspørsmålet. Fire av lagrettemedlemmene er også med på avgjørelsen av spørsmålet om straff, andre reaksjoner og på spørsmålet om saksomkostninger. Uttak av meddommer skjer ved loddtrekning.

Hjemmel: Domstolloven av 13.08.1915 - § 70.

Kommunestyret behandlet i møte 16.06.2016 sak 64/16. Følgende vedtak ble fattet enstemmig:

Som lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett perioden 01.01.17  -31.12.20 velges:

  1. Gunnar Mauseth
  2. Bente O. Husby

Statlig informasjon