2015 - 2019:

Kontrollutvalg

Hjemmel:

Kommunelovens § 60, 2. avsnitt, samt forskrift fastsatt av Kommunaldepartementet 13. januar 1993.

Mandat:

Kontrollutvalget forestår, på vegne av kommunestyret, det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

Valgt av kommunestyret 29.10.15 og 25.11.15 - sak 31/15 og 39/15

Representanter:

Carina Prytz-Wallmann – leder
Elizabeth Karlsen – nestleder
Roy Mienna
Hanne Nilssen
Leidar Eilertsen

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet:

Gerd Karlsen
Edd Børre Pedersen
Mona Saab

Vararepresentanter for Senterpartiet:

Dagfinn Johansen
Svein Vidar Hansen

Vararepresentant for Høyre:

Terje Einan

application/octet-streamKUSEK IKS
application/octet-streamKontrollutvalget i Hasvik kommune