Utleiereglement

Søknad om leie av skolen stiles til samarbeids­utvalget og skal inneholde opplysning om hvilken organisasjon det gjelder, den som er ansvarlig for gruppa, hvilke rom som skal brukes og tidsrom.
Dersom dusjene skal brukes, så må dette oppgis spesielt samt antall ganger dusjene skal brukes i løpet av året. Skolen er stengt i skolens ferier, men det kan søkes spesielt om tillatelse til bruk av skolens lokaler i disse periodene.

Nøkler:

Nøkler leveres bare til dem som på søknaden er oppført som ansvarlig, eller som har fått spesiell rekvisisjon fra rektor. Det er bare vaktmesteren som kan levere ut nøkler, og han må kontaktes i arbeidstiden. Nøklene skal leveres inn når leieforholdet opphører, dog ikke senere enn ved skoleårets slutt i juni.

Låsing:

Den ansvarlige for en utleiegruppe skal påse at ingen uvedkommende får tilgang til bygget. Hold om nødvendig, vakt ved inngangen til alle er kommet, og lås deretter døren! Etter bruk av lokalene må leietaker forsikre seg om at alle vinduer er lukket og at dørene er låst.

Vasking:

Gymnastikkavdelingen blir vasket hver morgen før skoletid, så de som bruker denne avdelingen som første gruppe, må selv se til at det er rent nok til eget bruk, og moppe før neste bruker overtar. Ingen må forlate avdelingen i dårligere forfatning enn de selv overtok den. Alle gruppene mopper etter seg, dette gjelder også den siste gruppa som bruker gymsalen. Alle andre klasserom må også være tilfredsstillende rengjort. I tillegg må bord og stoler ryddes tilbake på plass slik at rommet er i orden til undervisningen dagen etter.

Utstyr:

Skolens læremidler omfattes ikke av utleien uten at det er søkt spesielt om dette. Unntatt fra denne regel er vanlig gymnastikk­utstyr som ikke vanligvis er innelåst, f.eks. matter, bukk, kasse, volleyballnett etc.

Parkering:

Biler parkeres på skolens parkeringsplass. Nøkkelansvarlig minner deltakerne om at det ikke er tillatt å kjøre inn på skoleområdet.
Det vises forøvrig til de kommunalt vedtatte retningslinjer for utleie der generelle regler er opplistet og utleiesatser er fastsatt. Som leietaker forplikter jeg meg til å overholde det lokale utleiereglementet samt følge de retningslinjene som er skissert i det kommunale reglementet:

 Hasvik......................                                             ...............................................
                                                    Navn på leietaker

Del dette:

Tips en venn Skriv ut